Historie van FloriBar voorheen CLG – Codering Levend Groen

Nederland speelt wereldwijd een leidende rol in de sierteeltsector: bijna de helft van de internationale handel in kamerplanten en snijbloemen gaat via Nederland. Hiervan wordt een aanzienlijk en toenemend deel uiteindelijk aan kassa’s gescand.
Eén uniform coderingssysteem zorgt voor een betere afstemming in alle schakels van de keten en is internationaal toepasbaar. Daarom is in 1999, ondersteund door de Nederlandse overheids- en kennisinstellingen, brancheorganisaties en bedrijven, Codering Levend Groen als een onderzoeksproject gestart. In 2000 is het onderzoeksproject afgerond met een voorstel voor de codestructuur die bekend is geworden als de CLG-code. Alle deelnemende partijen onderschreven in 2000 de toepasbaarheid van het resultaat van dit onderzoeksproject en zagen het als een goed alternatief voor de op dat moment op beperkte schaal aanwezige coderingssystemen.
Begin 2006 is CLG een samenwerking gestart met de stichting Uniforme Barcodering van de NBvB. Hiermee werd een integratie mogelijk van de bestaande barcodes voor bomen en vaste planten met de door CLG gecodeerde producten. Eind 2006 is de stichting Codering Levend Groen opgericht en heeft CLG een formele status gekregen. Op 1 januari 2011 is Stichting Codering Levend Groen opgegaan in Stichting VKC. Nu opererend onder de naam Floricode en is de naam van Codering Levend Groen veranderd in FloriBar.

Hoe is de codestructuur van FloriBar?

De gebruikte structuur van de FloriBar-codes is de algemeen toegepaste GTIN van GS1, ook wel bekend als de barcode die te vinden is op vrijwel alle consumentenproducten. Kern van FloriBar is het bieden van een oplossing voor het feit dat sommige planten en bloemen door vele kwekers en groothandelaren geleverd worden, maar feitelijk (zeker voor de consument) één en hetzelfde product is.
Daarnaast worden door het groeperen van eigenschappen van een product verschillende varianten gekoppeld aan eenzelfde code. Resultaat daarvan is een goed beheersbare structuur en vooral ook een geringer aantal verschillende codes.

Wat is het nut van FloriBar?

Het verschil met de gangbare GTIN zit vooral in de wijze van toekenning. De FloriBar-code worden niet door elke kweker afzonderlijk maar centraal toegekend en via deze website gepubliceerd. Er ontstaat zo voor de gehele keten één loket voor zowel het beheer, als ook voor het verkrijgen van een FloriBar-code voor alle bomen, planten en bloemen.
Bedenk daarbij ook dat op dit moment veel retailbedrijven (ook internationaal) zelf codes uitgeven en beheren. Door nu allemaal gebruik te gaan maken van FloriBar vervalt de noodzaak voor al die bilaterale codes. De kweker en de groothandel kunnen met de FloriBar-code dezelfde code voor alle afnemers gaan hanteren.
Belangrijkste resultaat van deze standaardisatie van codes is dat in de gehele keten veel beter geanalyseerd kan worden welke producten wel en welke producten niet goed verkocht worden. Hierdoor kan veel sneller worden gereageerd op ontwikkelingen in de markt. Ook is het hierdoor mogelijk eerder in het productieproces deze barcode op producten aan te brengen, waardoor kosten dalen.
Door de GLN aan de FloriBar code te koppelen wordt tracking en tracing mogelijk.

De toekennen van FloriBar code

Voor het toekennen van FloriBar-codes bestaan spelregels. Grofweg komt het er op neer dat een product waarin erg veel handel is op een gedetailleerder niveau (bijv. op potmaat én kleur én verschijningsvorm) wordt gecodeerd, terwijl producten waarin op kleinere schaal wordt gehandeld op een hoger niveau (bijv. alleen potmaat) worden gecodeerd.
Floricode is continu actief om bestaande bomen, planten en bloemen, binnen de opgestelde procedure, van een FloriBar-code te voorzien. Daarnaast kunnen via de website ook aanvragen voor FloriBar-codes worden ingediend.